Sekcia domovskej stránky

Názov fondu: TU SME, n.f.
Sídlo fondu: Lipského 13, 841 01 Bratislava
Je registrovaný Krajským úradom v Bratislave dňa 28. 08. 1997 pod číslom OV VS – 481/40/97 – NF
Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Bratislavy.

Účel fondu:
– ochrana a podpora mentálne znevýhodnených občanov
– zabezpečenie materiálnych, finančných a spoločenských podmienok vhodných pre realizáciu programov zameraných na prácu s deťmi a mladými ľuďmi s mentálnym postihnutím, ktorí využívajú služby CSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých


Hlavné činnosti a smery fondu:
– vytváranie priestoru a podmienok pre realizáciu programov (výlety, rekreácie, hračky, výstavy, pomôcky, MTZ a iné)
– vzdelávacia činnosť pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizácii programov
– osvetová, publikačná a prednášková činnosť, týkajúca sa aktivít


Správna rada:
Ing. Mgr. Adriana Ferjancová, správca fondu
Mgr. Katarína Hollá, predseda správnej rady
Ing. Marína Korčoková, PhD., člen správnej rady
Mária Šišková, člen správnej rady
Mgr. Jana Čajágiová, revízor

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2019